درباره ما

ارسال ایمیل گروهی یکی از بهترین شیوه ها در تبلیغات اینترنتی می باشد. برای این کار ابتدا باید شما لیست ایمیل مشتریان بالقوه خود را تکمیل کند و سپس با استفاده از نرم افزارهای مناسب ایمیل های خود را برای آنها ارسال کنید مجموعه کارزار نمایندگی انحصاری یکی از بهترین ننرم افزار ایمیل مارکتینگ دنیا را در ایران دارد. میلرلایت نرم افزار ارسال ایمیل گروهی با صرفه ترین نرم افزار در بین رقباء می باشد