anti-spam techniques

برای جلوگیری از ایمیل های اسپم، هر دو هم کاربران نهایی و هم مدیران سیستم از تکنیک های مختلف آنتی اسپمینگ و یا ضد اسپم استفاده می کنند. برخی از این تکنیک ها در محصولاتو خدمات و نرم افزار هایی که استفاده می کنند قرار داده شده. هنوز تکنیکی که به صورت کامل آنتی اسپم باشد وجود ندارد. روش های ضد اسپم را می توان به چند دسته تقسیم کرد : آن دسته که به صورت دستی و از طریق کاربر آنتی اسپم می شوند، گروهی که از طریق ارسال کننده های ایمیل با استفاده از نرم افزار ایمیل مارکتینگ، آنتی اسپم می شوند، دسته ای که سرویس ارائه دهنده ایمیل آنتی اسپم را اعمال می کند و....