23
اردیبهشت

قانون مند بودن اسپم در نرم افزار ایمیل مارکتینگ

 در بسیاری از کشورها، برای کسانی که در کسب و کار خود از نرم افزار ایمیل مارکتینگ استفاده می کنند قوانینی را برای قانون مند کردن اسپم وضع کرده اند یا در حال تدوین آن هستند. از سوی دیگر و از آن جایی که بسیاری از سایت‌هـای ارائه دهنده خدمات پست الکترونیکی محدودیت‌هـایی در ارسال ایمیل برای کاربران خود به وجود آورده اند، هم اکنون شرکت‌ هـا و سایت‌هـای بسیاری برای ارسال ایمیل‌هـای تبلیغاتی انبوده روی کار آمده اند و برای کار خود از نرم افزار ایمیل مارکتینگ استفاده می کنند. این امر به نوعی باعث قانون مند شدن رویه ارسال انبوه ایمیل‌هـای ناخواسته در نرم افزار ایمیل مارکتینگ شده است. به عنوان نمونه در برخی از ایالت‌هـای کشور آمریکا، مجوزهایی برای این کار ایجاد کرده اند. در اتحادیه اروپا نیز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌هـای مناسبی در این زمینه ارائه کرده اند. در ایران نیز پیش نویس لـایحه (مدیریت پیامـ‌هـای ناخواسته الکترونیکی) نهایی و به هیات دولت ارسال شده است. در این لـایحه آمده است هرگونه پیامی که بدون رضایت دریافت کننده و بدون وجود رابطه میان دریافت کننده و ارسال کننده از طریق نرم افزار ایمیل مارکتینگ و پیام کوتاه برای اشخاص ارسال شود، اسپم خوانده می شود. براساس پیش نویس لـایحه اسپم کمیته ‌های تحت عنوان (کمیته مدیریت پیام ‌هـای ناخواسته الکترونیکی) تشکیل خواهد شد که موارد مربوط به انتشار اسپم را هدایت و مدیریت خواهد کرد. نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلـاعات، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد تشکیل دهنده این کمیته خواهند بود. با توجه به این پیش نویس، ارسال پیام های ناخواسته برای کاربران ممنوع بوده و جرم تلقی خواهد شد. بر همین اساس، ارسال عمومی پیام ناخواسته الکترونیکی توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگجزای نقدی داشته و در صورت تکرار، این مبلغ چند برابر خواهد شد. در صورتی که به واسطه ارسال پیام هـای تکراری و بیهوده از سوی افراد، به شبکه‌های ارائه دهنده خدمات یا سیستم هـای پیام رسان الکترونیکی، خسارتی وارد شود، مجرم باید علـاوه بر پرداخت جریمه نقدی، همه خسارات وارده را نیز جبران کند