Email spam

ایمیل های اسپم به ایمیل هایی گفته می شود که به دردنخور (Junk) هستند و اصطلاحا ایمیل های ناخواسته هستند. زیر مجموعه ای از پیام هایی که از یک آدرس ایمیل به گروهی از ایمیل ها ارسال می شود ممکن است اسپم شوند. زیرا برخی ازاین ایمیل هایی که با نرم افزار ایمیل مارکتینگ برای کاربران ارسال می شود، با کلیک بر روی آنها ممکن است حاوی ویروس باشند. به همین علت کاربران آن دسته از ایمیل هایی که نمی شناسند را اسپم می کنند. به همین دلیل به کس و کارهایی که از نرم افزار ایمیل مارکتینگ استفاده می کنند توصیه می شوند لیست ایمیلی که تهیه می کنند از مشتریان خودشان باشد و حتما به موضوع لغو اشتراک در ابتدای خبرنامه خود اشاره کنند در این ورت احتمال اسپم شدن ایمیلهایشان پائین می آید. نقطه مقابل اسپم، ایمیل های ham هستند. هام به ایمیلهایی گفته می شود که کاربر خواهان دریافت آنها است.