قیمت های نرم افزار ایمیل مارکتینگ

نرم افزار ایمیل مارکتینگ برای تجارت های کوچک ، مقرون به صرفه هستند.ما می دانیم که کسب و کار های کوچک به نرم افزار ایمیل مارکتینگ ارزان قیمت و مقرون به صرفه نیاز دارند،درست است که این شرکت ها برای انجام چنین کاری یک نابغه ندارند اما ما واقعا این ویژگی را ارائه کرده ایم. نرم افزار ارسال ایمیل گروهیساده اما قدرتمند ما، به شرکت شما این امکان را می دهد که وقت و پول خود را ذخیره کنید.

84$ سالیانه
5000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
168$ سالیانه
10000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
252$ سالیانه
15000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
336$ سالیانه
20000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
420$ سالیانه
25000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
504$ سالیانه
30000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
588$ سالیانه
35000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
672$ سالیانه
40000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
756$ سالیانه
45000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
840$ سالیانه
50000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
924$ سالیانه
55000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1008$ سالیانه
60000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1092$ سالیانه
65000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1176$ سالیانه
70000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1260$ سالیانه
75000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1344$ سالیانه
80000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1428$ سالیانه
85000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1512$ سالیانه
90000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
336$ سالیانه
20000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1680$ سالیانه
100000
تعداد ‌مشتری ‌محدود ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود